Dataskyddsombud som konsulttjänst

Anlita ett externt dataskyddsombud med lång erfarenhet av dataskyddsarbete och integritetsfrågor för att uppfylla dataskyddsförordningen. 

 

Dataskyddsombudsrollen

Utnämnande av ett dataskyddsombud är ett krav för många företag och organisationer enligt dataskyddsförordningen. Ett dataskyddsombud ska anmälas till Datainspektionen och utgör en viktig del för att leva upp till dataskyddsförordningen krav på t.ex. ansvarsskyldighet, dvs. att kunna visa att företaget efterlever förordningens krav.

Rollen som dataskyddsombud kan fullgöras av en anställd eller utföras av en oberoende konsult utanför organisationen. Ett dataskyddsombud får däremot inte vara en person inom organisationen som fattar strategiska beslut om personuppgiftsbehandlingen (t.ex. IT-chef, verkställande direktör eller säkerhetschef) eller inneha andra roller som medför intressekonflikter. 

 

   

   

   

   

  För att leva upp till kraven som dataskyddsombud ska dataskyddsombudet:

  • Ha djupgående kunskaper om dataskyddsförordningen och praxis,
  • Ha god kunskap om branschen och hur personuppgifter behandlas i verksamheten,
  • Ha förmåga att sprida information och kunna verka på ett positivt sätt så en god dataskyddskultur uppnås